Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.sisikosmetika.cz.

Provozovatel obchodu sisikosmetika.cz: 

Mgr. Silvia Szymeczek
IČO 10993720
se sídlem Beskydská 726, 739 61 Třinec, Česká republika

Zapsaná v živnostenském rejstříku pod Sp. zn. 1350/22/ŽÚ/sta

Kontaktní údaje: 

adresa provozovny a korespondenční adresa:  SiSi kosmetika, nám. Svobody 528, 739 61 Třinec
E-mail: info@sisikosmetika.cz
Telefon: +420 792 378142
www: www.sisikosmetika.cz
(dále jen "prodávající")

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.sisikosmetika.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 

II. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u každého jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 


 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Kupující může zakoupit dárkový poukaz v různých hodnotách. Po zaplacení dárkový poukaz přijde kupujícímu v elektronické podobě na uvedenou emailovou adresu. Platný kód z dárkové poukázky, kupující vepíše do příslušného pole na webovém formuláři pro odeslání objednávky. Na nákup dárkové poukázky není možné uplatnit žádné slevy z původní ceny. Dárkové poukázky lze uplatnit pro nákup zboží nabídky

Internetového obchodu, nelze je vyměnit za peníze.  

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.


 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

◦ prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
◦ vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.


 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.


 3. Odesláním závazné objednávky kupujícím, tj. jeho kliknutí na tlačítko "odeslat objednávku" se uzavírá kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o jejím obdržení na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za návrh nové kupní smlouvy. Nová kupní smlouva je v takovém případě uzavřena písemným potvrzením kupujícího, které odešle prodávajícímu na uvedenou emailovou adresu.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může bezplatně zrušit nebo změnit objednávku až do okamžiku její expedice. Požadavek ne změnu nebo zrušení objednávky ze strany Kupujicího musí být sdělen Prodávajícímu emailem nebo telefonicky. Požadavek na změnu objednávky bude akceptován a vyřízen dle možností a aktuálního stavu objednávky.
 6. Pokud si kupující s prodávajícím domluví novou objednávku nebo úpravu stávající objednávky telefonicky, pak prodávající kupujícímu vždy pošle znění nové objednávky nebo nové znění upravené objednávky na kupujícím uvedený email. Kupní smlouva je pak nově uzavřena až po písemném  potvrzení, tedy zasláním emailu prodávajícímu, nové objednávky nebo úpravy stávající objednávky kupujícím.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za návrh nové kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

registrace zakazníka

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.


 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 


 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.


 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.


 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti plynoucí z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.


 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

◦ bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 2502476817/2010, vedeny u Fio banky a.s.
◦ rychlou online  platbou prostřednictvím  brány Shoptet Pay
◦ v hotovosti při osobním odběru na provozovně prodávajícího, nebo na společně dohodnutém místě

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.


 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.


 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.


 5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě neuhrazení kupní ceny v této lhůtě, může být kupujícímu doručen email s výzvou k uhrazení kupní ceny v dodatečné lhůtě 3 dnů. Nebude-li kupní cena uhrazena ve lhůtě splatnosti, případně ani v dodatečné lhůtě byla-li prodávajícím poskytnuta, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě prodávající informuje kupujícího o odstoupení od smlouvy prostřednictvím emailové zprávy.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.


 7. Zboží je kupujícímu dodáno:

◦ na adresu určenou kupujícím v objednávce
◦ prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil

◦ osobním odběrem v provozovně prodávajícího nebo jiném místě dle společné domluvy

 1. Volbu způsobu dodání kupující provádí během objednávání zboží.


 2. Prodávající závazně objednané zboží kupujícímu dodá do 30 dnů od plného zaplacení objednávky.
 3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 


 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


 6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. 


 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 8. Nepřevzetí zásilky kupujícím není odstoupením od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku. Kupující může objednávku stornovat jen do okamžiku odeslání zásilky. V případě, že kupující nepřevezme zásilku s objednaným zbožím, je prodávající oprávněn kupujícímu naúčtovat veškeré náklady spojené s vyřízením objednávky, Kupujícímu bude vždy účtována přeprava, kterou prodávající musí uhradit i v případě nepřevzetí zásilky. Za každý bez dobírkový balík bude účtováno 100 Kč + DPH. Na tyto náklady prodávající vystaví kupujícímu fakturu se splatností 14 dnů, která bude zaslána na e-mail uvedený kupujícím v objednávce. V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na této faktuře bude kupujícímu prodávajícím účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Za každou písemnou upomínku, která bude kupujícímu doručena poštou a bude účtováno 200Kč + DPH.

 

VI. HODNOCENÍ PRODUKTŮ -RECENZE

 1. Zákazník, který si v internetovém obchodě prodávajícího zakoupil produkt, může napsat své hodnocení (recenzi), jak je s produktem spokojen či nespokojen.
 2. Zákazník bude k ohodnocení produktu vyzván v automaticky rozesílaném informačním emailu, který mu bude poslán na základě dokončeného nákupu produktu i internetovém obchodě prodávajícího.
 3. Zákazník se k hodnocení produktu dostane pouze přes odkaz v emailu. Tímto způsobem bude zajištěno a evidováno, že přidaná recenze je od reálného zákazníka, který si daný produkt skutečně zakoupil.
 4. Prodávající veškerá přijatá hodnocení eviduje včetně s odpovídajícím číslem objednávky, ve které zákazník hodnocený produkt koupil. Jejich autentičnost tak může kdykoliv doložit.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

◦ ode dne převzetí zboží,

◦ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
◦ ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

◦ o dodávce zboží, které bylo kupujícím nenávratně poškozeno nebo změněno,
◦ o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
◦ o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
◦ o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,  
◦ v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 1. Kupujícímu prodávající uzná právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud kupující v uvedené lhůtě jasným způsobem předá prodávajícímu informaci o odstoupení od smlouvy (kupující tak může učinit na jakýkoliv kontakt uvedený v  bodě 1., části I. těchto obchodních podmínek. Prodávající vždy kupujícímu jeho odstoupení od smlouvy potvrdí na kupujícím uvedenou emailovou adresu.
 2. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do čtrnáctí dnů (14) od odstoupení od smlouvy s prodávajícím. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Při odstoupení od smlouvy doporučujeme postupovat následovně:

- do balíku vložte kopii faktury a vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a odešlete balík na adresu provozovny: nám. Svobody 528, 739 61 Třinec.

 1. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do čtrnáctí dnů (14) od odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, jakým prodávající finanční prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 2. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


 3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


 4. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


 5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ - REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

◦ má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
◦ se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
◦ zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
◦ je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
◦ zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 1. Projeví-li se vada zboží do 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


 2. Za všech okolností se snažíme vyjít kupujícímu vstříc. V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, maximálně však do data exspirace uvedeného na obalu zboží, resp. do 24 měsíců od převzetí, má právo na reklamaci.
 3. Pokud kupující uplatňuje reklamaci z důvodu vady na zboží, má právo volby mezi opravou zboží a dodáním nového kusu zboží.
 4. V případě, že kupujícím zvolená varianta bude pro prodávajícího až příliš nákladná nebo nemožná (např. zboží již nebude skladem, zboží nelze opravit), má prodávající právo změnit způsob vypořádání reklamace.
 5. Pokud je oprava či výměna vadného zboží pro prodávajícího příliš nákladná nebo nemožná, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy (postup odstoupení od smlouvy viz čl. VII. těchto všeobecných obchodních podmínek).
 6. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy, pokud:

◦ má zboží podstatnou vadu,
◦ nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě (3x po sobě stejná vada),
◦ zboží vykazuje větší počet vad. 1. Pro uplatnění reklamace kupující prodávajícímu pošle email na uvedený kontakt v čl. 1, části I., ve kterém uvede, kdy a kde zboží koupil, důvod reklamace včetně obrazové fotodokumentace a přiloží také kopii faktury nebo účtenky.

Prodávající si může od kupujícího vyžádat zpětné zaslání zboží na doručovací adresu uvedenou v čl. 1, části I.

 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 


 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.


 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí.IX. DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.


 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 5. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


 6. Další práva a povinnosti stran související s ochranou osobních údajů upravuje článek "Podmínky ochrany osobních údajů".


 7. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).XII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich části bez souhlasu prodávajícího.


 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod, a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.


 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem ………….2023

 

Zpět do obchodu